Acordarea pensiei de invaliditate

 • 0
pensia de invaliditate

Acordarea pensiei de invaliditate

Unul dintre momentele începerii platii pentru  pensia de invaliditate poate fi data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

Un alt moment, de la cate poate fi primita pensia de invaliditate, poate fi data încetării calității de asigurat. Aceasta se petrece în cazul în care cererea pensia de invaliditate este înregistrată în termen de 30 de zile de la data deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.

Cel de al treilea moment în care pensia de invaliditate poate incepe a fi primită, este chiar data înregistrării cererii. Acest ultim moment, se aplică doar în cazul persoanelor care nu mai sunt în activitate la data înregistrării cererii.

„Read More”

 • 0
revizuirea medicala

Revizuirea Medicala

..Revizuirea medicala se face in funcție de afecțiune pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale la intervale cuprinse între 1 și 3 ani, până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Intervalele sunt stabilite de către medicul expert al comisiilor de asigurări sociale, sau de către comisiile centrale de expertiză medico militară, după caz.

O nouă decizie asupra capacității de muncă se stabilește de către cei menționați înainte de revizuirea medicala. Ulterior expertizei de stabilește, după caz:

 1. menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 2. încadrarea în alt grad de invaliditate;
 3. redobândirea capacităţii de muncă.

În cazurile de la literele B. și C. dreptul la pensia de invaliditate se modifica sau inceteaza, dupa caz in luna urmatoare celei in care a fost emisă decizia ce stabileste revizuirea medicala.

Suspendarea platii pensiei poate fi realizată în caz de neprezentare din motive imputabile pensionarului. Aceasta devine efectivă din luna următoare celei în care era prevăzută medicală sau după caz, încetarea plății pensiei in conditiile legii.

Cazul în care starea sănătății pensionarului sănătății sau gravat revizuirea medicală se poate si la cererea acestuia.

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

 • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă(lista afectiunilor de genereaza dizabilitate permanenta, se afla AICI);
 • au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;
 • au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.

Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii. Medicul expert al asigurărilor sociale are obligatia sa emita decizia de încadrare în grad de invaliditate. Aceasta se face in vederea reintegrării socio-profesionale.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul medical  asupra respectării programelor recuperatorii. Aceasta se realizeaza conform normelor metodologice emise.


 • 0
incadrare grad de invaliditate

Incadrarea in grad de invaliditate

Încadrarea în grad de invaliditate sa face ulteterior evaluarii capacității de muncă, de către medicul expert.

Aceasta se concretizează intr-un document, emis de către medic, ce se adaugă dosarului necesar pentru încadrarea în grad de invaliditate conform cu Hotararea Guvernului nr. 430/2008, și care trebuie să conțină următoarele:

Documente necesare pentru incadrarea în grad de invaliditate:

  • cerere;
  • actul de identitate;
  • documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii);
  • adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;
  • documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;
  • documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.
  • Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:
   • fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate publică, în caz de boală profesională;
   • FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;
  • documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecţiunea neoplazică se anexează şi rezultatul examenului histopatologic;
  • certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.

Link spre SECPAH Bv. sectiunea acte si formulare

 

Dosarul pentru încadrarea în grad de invaliditate, se depune de catre solicitant sau reprezentantul lui legal, la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/resedinta, fie la registratura DGASPC.

SECPAH verificare și analizează dosarul cu documentele prezentate anterior. Analiza se realizează în termen de 5 zile lucratoare. Urmează sa se comunice catre persoana in cauza, data la care se efectuează prezentarea în vederea evaluării. Dacă dosarul este incomplet, atunci se comunica  necesitatea completării acestuia.

Evaluarea se realizează în maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentelor la SECPAH.

În cazul în care persoana este nedeplasabila evaluarea se efectuiaza la domiciliul/resedinta persoanei. Decizia cu privire la deplasarea la domiciliu se ia în baza scrisorii medicale și a anchetei sociale.

Cheltuielile cu deplasarea sunt suportate din bugetul DGASPC.