Atelierul AMICII, din cadrul ASOCIAŢIEI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI FIZICE SF. HARALAMBIE;

Functionează la punctul de lucru din BRAŞOV, str. PANSELELOR, nr. 23; 

Are sediul social în localitatea BRAŞOV, str. PÂRÂULUI, nr. 4, bl. E9, sc. C, ap. 3;

Cod de înregistrare fiscală RO 18058331 / 01.08.2022.

IBAN: RO33BTRL0080120514162900

Rapoarte de activitate UP Amicii


Raport activitate 2022

Principalele activitati sustinute de Atelierul Amicii:

1. Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule ;

- Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule.

2. Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului

- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

- Comert cu ridicata al bauturilor;

- Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;

- Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun.

3. Comert cu ridicata al bunurilor de consum

- Comert cu ridicata al produselor textile ;

- Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;

- Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere;

- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;

- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat;

- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;

- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc.

4. Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii;

- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui;

- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii.

5. Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri;

- Comert cu ridicata al mobilei de birou ;

- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;

- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente.

6. Comert cu ridicata nespecializat

- Comert cu ridicata nespecializat.

Minim 75% din profitul obtinut din activitatile de vanzari va fi destinat programelor de integrare socio-profesionala pentru persoanele cu dizabilitati din cadrul APDF Sf Haralambie.

Legislatie 2022

- Ordinul nr. 847/2021 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate in vigoare de la 11 octombrie 2021.- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;- Referatul Serviciului licențiere și autorizări din cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 16.383 din 3.06.2021,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:Art. 1. - Se aprobă Procedura de autorizare a unităților protejate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1048 din 9 noiembrie 2020, se abrogă.Art. 3. - Autorizațiile de funcționare ca unitate protejată, emise în baza Procedurii de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada menționată în autorizație.Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Unitățile protejate autorizate reprezintă:

Entități de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul cărora sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților precum și orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap dacă aceasta este autorizată să desfășoare activități independente, individual, sau în una din formele de organizare ale profesiei respective sau dacă este persoană fizică autorizată sau membru titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, organizate conform legii.

Cum se aplică corect facilitățile fiscale de care beneficiază persoanele juridice care fac achiziții de la unități protejate?

În cazul în care autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziționarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază  de parteneriat, pentru obligația prevăzută la poziția 20 “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează: ‐  în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă  echivalentă  cu suma datorată  la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin; ‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată  la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziționate; ‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, nu se declară  în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.

Ordinul 847/2021 aduce noi actualizări privind Unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor ce desfasoara activitati cu persoane cu dizabilitati.

Principalele modificări aduse prin Ordinul 847/2021 :  

-        Posibilitatea ca unitățile protejate autorizate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap să desfășoare activități de vânzări și/sau intermedieri;

-        Activitățile de intermedieri se referă numai la produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată;

-        Eliminarea obligativității semnăturii reprezentantului legal pe fiecare pagină (dacă documentele erau transmise în format fizic ) sau semnătura digitală autorizată a reprezentantului legal  (în situația transmiterii pe mail);

 -        Eliminarea anumitor acte de la dosar (fișă de post și contractele de muncă);

-        Prelungirea termenului de analizare a cererii și a documentației depuse (30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii ). Posibilitatea de prelungire  cu încă 10 zile lucrătoare, în situația în care, din analiza dosarului, se constată lipsa documentelor sau neconcordanțe între documente. În această situație structura de specialitate solicită entității, prin e-mail/telefonic/fax, completarea dosarului/soluționarea neconcordanțelor;

-        Autorizațiile emise în baza Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020 își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului;

-        Autorizația de funcționare ca unitate protejată este însoțită de un document în care sunt menționate domeniile de activitate pentru care s-a emis autorizația;
-        Cererea pentru eliberarea autorizației, conform anexei nr. 2 din  Procedura de autorizare a unităților protejate aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021 (simplificată);

-        Tabelul cu domeniile de activitate și personalul angajat, conform anexei nr. 3  din  Procedura de autorizare a unităților protejate aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021 (introducerea funcției în coloana 3); -        Declarația-angajament semnată de reprezentantul legal al unității protejate, întocmită conform anexei nr. 4 din Procedura de autorizare a unităților protejate aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021;

-        Raport per salariat din Registrul general de evidență a salariaților, extras cu maximum 3 zile lucrătoare anterior datei de completare a cererii de autorizare, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III;

 -        Act constitutiv/statut din care să rezulte activitățile economice desfășurate, în termen de valabilitate;

 -        Extras din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor, în termen de valabilitate, pentru ONG;  

-        Un document justificativ din partea operatorului economic, instituției publice sau a organizației neguvernamentale, prin care se atestă înființarea unei secții, a unui atelier sau unei alte structuri în cadrul acestuia/acesteia;

 -        Notificare pentru completarea domeniului de activitate al unității protejate, conform anexei nr. 6 din  Procedura de autorizare a unităților protejate aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021 (după caz).

Prezentare APDF Sf. Haralambie Brasov